فهرست

CCU و قلب اطفال

معرفی بخش:

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 12  تخت در طبقه اول  دارای یک درب ورودی می باشد که از سال 1390 شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: آقای دكتر بابازاده  (فوق تخصص قلب طفال )

مسئول بخش :خانم ماندانا مهرنوش (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

 

1. آقاي دكتر کاظم بابازاده ( فوق تخصص قلب اطفال و انیترویشن اطفال )

  بیماریهای شایع بخش

ASD /پنومونی  / VSD / PH / TOF  / TGA / PSvT