فهرست

قلب

قلب

 معرفی بخش:

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 30 تخت در طبقه مرکزی  دارای یک درب ورودی می باشد که ازسال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

مسئول بخش :خانم یوسفی (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

 دکترنغمه ضیایی/دکتر حسین حسین آبادی/ دکترمعصومه آذری جعفری/دکتر ایرج جعفری پور/ دکترمهرداد ساروی/ دکتر محمدتقی صالحی عمران/ دکترمرضیه عمادی/دکترمحمدتقی هدایتی/دکترحمیدرضا شیرزادی/دکتررقیه پورکیا/دکترفرزاد جلالی/ دکتر کامیار امین

 

  بیماریهای شایع بخش