فهرست

عفونی

بخش عفونی

معرفی بخش:

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 30  تخت در طبقه دوم دارای یک درب ورودی می باشد که از  سال 1388  شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش:آقای دکتر جوانیان (متخصّص عفونی)

مسئول بخش :خانم هدایت زاده (کارشناس پرستاری)

پزشکان بخش:

1. آقای دکتر صادقی  (متخصص عفونی )

2.خانم دکتر بیانی (متخصص عفونی )

3.آقای  دکتر جوانیان (متخصص عفونی )

4.آقای  دکتر شکری (متخصص عفونی )

 5. دکتر عارفه بابازاده( متخصص عفونی)

  بیماریهای شایع بخش

بروسلوز / پنومونی / آندوکاردیت  / دیابتیک فوت