فهرست

چشم

بخش چشم

معرفی بخش:

 

این بخش در ساختمان میناگر جنب بیمارستان شامل 17 تخت  می باشد که از تیر 1392 شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: آقای دکتررسولی نژاد  (متخصص چشم)

مسئول بخش :خانم صغری بوستانیان(کارشناس پرستاری)

پزشکان بخش:

1. خانم دكتر قریب  (متخصص چشم)

2. خانم دكتر خاکباز  (متخصص چشم)

3. آقای دکتر سلیمانی  (متخصص چشم )

4. آقای دکتر روستایی  (متخصص چشم )

5. آقای دکتر میرزایی  (متخصص چشم )

6. آقای دکتر رسولی نژاد (متخصص چشم )

7. آقای دکتر مکانیکی (متخصص چشم )

8. آقای دکتر هدایتی (متخصص چشم )

 9.مریم حاجی پور خراسانی (متخصص چشم)

10.محبوبه قلی پور(متخصص چشم)

  بیماریهای شایع بخشکاناراکت / ناخنک / شالازیون / اولسر قرنیه / پروپینگ