فهرست

جراحی قلب و عروق

 معرفی بخش:

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 29 تخت در طبقه اول  دارای می باشد که از سال 1390 شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: آقای دكتر حمیدرضا وفایی  (فوق تخصص و جراح قلب و عروق )

مسئول بخش :خانم سمیه خیراله زاده (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

1. آقاي دكتر قاسم فغان زاده گنجی (فوق تخصص جراحی قلب و عروق )

2. آقای دكتر حمیدرضا وفایی  (فوق تخصص و جراح قلب و عروق )

  بیماریهای شایع بخش

بیماران جراحی قلب باز / بیماران دریچه ای قلب  (تعویض و ترمیم دریچه ای قلبی ) ASD/VSD /  

تامپوناد / SSI (عفونت داخلی جراحی )  /  مسمومیت باوارفارین / اندروکتومی