فهرست

واحد مراقبت در منزل (Home Care Unit)

مسئول:مرضیه کبیرنیاطبری

شماره تماس:030*

ایمیل: Kabirnia.ma@gmail.com

مراقبت درمنزل (care Home)چیست؟

ادامه مراقبت از بیمار پس از ترخیص درمنزل برای کاهش عفونت‌های بیمارستانی توسط پزشکان –پرستاران-پیراپزشکان و سایر حرف وابسته به گروه پزشکی طرف قرارداد با مرکز مشاوره ارائه خدمات پرستاری در منزل می باشد.

اهداف:

۱.تداوم و هماهنگی درارائه مراقبت ازبیمار پس از ترخیص از بیمارستان

۲.مراقبت ایمن و به‌صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

۳.کاهش هزینه‌های درمانی مراقبتی

۴.کاهش دوران نقاهت

۵.کنترل و کاهش عفونت‌های بیمارستانی

۶.توانبخشی وبهبودکیفیت خدمات پرستاری

۷.افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده ها

شرح وظایف:

۱.برنامه ریزی جهت آشناسازی بیماران بستری وخانواده آنان با امکانات و مزایای مراقبت در منزل

۲.آشناسازی تمامی کادر درمانی با فرایندهای ارائه خدمات و مراقبت‌هایی پرستاری درمنزل

۳.برگزاری جلسات هماهنگی درسطح بیمارستان وبخش‌های درمانی جهت توسعه مراقبت در منزل

۴.کمک به شناسایی بیماران بستری واجد شرایط و خانواده آنان

۵.بررسی سطح نیاز بیماران به مراقبت در منزل و تایید برنامه‌های درمانی و مراقبتی

۶.شناسایی مراکز فعال در سطح منطقه و شهرستان

۷.همکاری بامدیریت بیمارستان جهت انتخاب یک یا چند مرکز جهت عقد قرارداد با بیمارستان

۸.هماهنگی با نمایندگان مراکز طرف قرارداد جهت معرفی بیماران

۹.تبیین فرایند معرفی بیمار جهت دریافت خدمات مراقبت در منزل از بخش تا مرکز و منزل

۱۰.دریافت معرفی نامه‌های صادره ازبخش‌های درمانی در مورد نیاز به مراقبت در منزل بیماران قبل و درهنگام ترخیص

۱۱.معرفی بیمار به مراکز مراقبت در منزل طرف قرارداد

۱۲.نظارت بر قرارداد اولیه فی مابین مرکز و بیمار

۱۳.رضایت سنجی از بیماران معرفی شده به مراکز طرف قرارداد و خانواده آنان و ارائه گزارش به مسئولین بیمارستان ون هادهای نظارتی

۱۴.پیگیری فعال دریافت گزارشات از بیماران معرفی شده و خانواده آنان

۱۵.دریافت شکایات بیماران و خانواده آنان و ارجاع به نهادهای نظارتی درصورت لزوم

۱۶.جمع آوری اطلاعات مربوط به مراقبت ازبیماران درمنزل و ارائه به نهادهای مسئول

۱۷.همکاری و هماهنگی با کارشناس مراقبت در منزل مدیریت پرستاری دانشگاه نظارت: نظارت مستقیم برنحوه عملکرد واحد care Home برعهده مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان می باشد.

مدیر پرستاری دانشگاه باهمکاری مسئولین دانشگاه و بیمارستان‌ها مسئول پیگیری راه اندازی و نظارت بر حسن فعالیت‌های واحد در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت پوشش است.

توضیح: *تعرفه خدمات پرستاری ساالنه از طریق وزارت بهداشت –شورای عالی بیمه تصویب و ابلاغ می شود.

*برای جمعیت هر ۱۵۰۰۰ نفر یک مرکز مشاوره ارائه خدمات پرستاری داخل شهر ضروری است برای جمعیت حدودی شهربابل ۵۲۷۰۰۰نفر-حدود ۳۵ مرکز مشا وره ارائه خدمات پرستاری جایز است.

مراکز مشاوره خدمات پرستاری بابل:

۱.مرکز مشاوره مهر مادری بامدیریت آقای نادعلی قربانپور-شماره تماس دفتر 32261845- آدرس:بابل میدان کشوری جنب داروخانه دکترصالحیان

۲.مرکز مشاوره نبض با مدیریت آقای شکراله نیازی راد-شماره تماس دفتر32289254 -آدرس:بابل کشوری سرداران۲ بعد از پارکینگ اولین ساختمان رضا طبقه اول درب وسط .

۳. مرکز مشاوره سفیر آرامش بامدیریت خانم مرجان میربابازاده-شماره دفتر32252563-آدرس:بابل بعد از چهارراه نواب بوستان۱