فهرست

راهنمای ترخیص بیماران بیمارستان آیت الله روحانی بابل

نحوه ترخیص

۱-صدور دستور ترخیص توسط پزشک

۲-اطلاع منشی/پرستار به بیمار جهت تسویه حساب

۳-مراجعه به واحد ترخیص وصندوق جهت پرداخت وجه وتحویل کارت همراه وصدور برگه تسویه حساب توسط ترخیص

۴-تحویل برگه تسویه حساب به منشی/پرستار مربوطه

۵-ارائه آموزشهای لازم توسط پزشک وپرستار وتحویل برگه آموزش به بیماروخلاصه پرونده به بیمار

۶-خروج بیمار از بخش

 اطلاعات مربوط به بیمه پایه و تعرفه‌ها وهزینه‌ها

مراکز بیمه طرف قرارداد بیمارستان:

بیمه های پایه: سلامت ایرانیان(خدمات درمانی)-تامین اجتماعی- نیروی مسلح-کمیته امداد

بیمه های تکمیلی:بیمه ایران- صداوسیما-شرکت نفت-بانک ملت-صنعت ومعدن-بانک تجارت

  اطلاع رسانی درخصوص سامانه۱۹۰

در صورت هرگونه پرداخت وجه خارج از سیستم حسابداری بیمارستان یا بیش از تعرفه مصوب با شماره تلفن ۲۴ ساعت ۱۹۰ تماس حاصل نمایید.