فهرست

خط مشی

-ارزش گذاری و فرهنگسازی رعایت اصول بهداشت دست در بین پزشکان و پرستاران و سایر کارکنان بالینی

 -انتخاب پیمانکاران با لحاظ معیارهای کیفی 

 -تداوم ارائه خدمات درمانی بیمارستان در شرایط بحران

-کنترل و صیانت از پرونده های بالینی در نقل و انتقال به بخش ها/ واحد ها                      

 -مددکاری اجتماعی در بیمارستان 

-مدیریت پیشگیرانه خطر برای اجتناب از رخداد وقایع ناخواسته

-مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد

 -مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه کارکنان 

-مشارکت درپیشگیری وارتقا سلامت درحیطه بیمار (2)

 -مهار شیمیایی

 -مهار فیزیکی

 -نحوه اطلاع رسانی بدون هرگونه پنهان کاری وقایع 

-نحوه و اندیکاسیون پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه