فهرست

معرفی بخش الکتیو زنان

این بخش در قسمت مرکزی ودر طبقه اول بیمارستان شامل ۳۰ تخت می باشد که از سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس و مسئول بخش:

رئیس بخش: خانم دكتر یزدانی (متخصّص زنان و زایمان)

مسئول بخش : خانم عمرانی (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

۱. خانم دکتر اسماعیل زاده  (متخصص زنان و زایمان)

۲. خانم دکتر برات  (متخصص زنان و زایمان)

۳. خانم دکتر دکتر پهلوان(متخصص زنان و زایمان)

۴. خانم دکتر بوذری (متخصص زنان و زایمان)

۵. خانم دکتر جوادیان(متخصص زنان و زایمان)

۶. خانم دکتر یزدانی(متخصص زنان و زایمان)

۷. خانم دکتر زهرا بصیرت (متخصص زنان و زایمان)

۸. خانم دکتر مه سیما عدنانی (متخصص زنان و زایمان)

۹. خانم دکتر فاطمه شفیع زاده(متخصص زنان و زایمان)

۱۰. خانم دکتر آذر نباتی (متخصص زنان و زایمان)

۱۱. خانم دکتر شبنم مهدی نیا (متخصص زنان و زایمان)

  بیماریهای شایع بخش: 

دیابت بارداری / فشارخون بارداری / زایمان زود رس / حاملگی خارح رحمی / خون ریزی رحمی/(D&C ) TAH