فهرست

مسئول خدمات اموزش دانشجویی

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر سید صدیقه سلیمانیان

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

شماره تماس: ۳۲۲۳۸۲۸۴-۰۱۱

داخلی: ۴۱۹۶