فهرست

معاونت ها

معاونت آموزشی و پژوهشی

 

دکتر حسن عابدی 

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه

متخصص گوارش و قوق تخصص گوارش و کبد                                                

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر ابراهیم حاجی آقا تبار

دندانپزشک

مسئولیت ها:

- مسئول بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتی بمدت 10 سال

- کارشناس اداره سلامت دهان و دندان وزرات بهداشت بمدت یک سال

- مدیر حراست دانشگاه بمدت 8 سال

- مشاور دانشکده دندانپزشکی بمدت 2 سال

- سئول بهداشت سلامت دهان و دندان دانش آموزی

- نماینده تام الاختیار ریاست محترم دانشگاهدر امور بهداری رزمی

 

معاونت درمان

دکتر حسین قربانی
پاتولوژیست و عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه