فهرست

معاونت ها

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر محسن وکیلی صادقی

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه

فوق تخصص خون و انکولوژی                                      

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 

دکتر غلامحسین حاجی آقائی

متخصص طب اورژانس

مسئولیت ها:

رئیس اورژانس بیمارستان روحانی

 

معاونت درمان

دکتر سید حسین حمیدی

متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب ومراقبت های ویژه قلبی

مسئولیت ها:

مسئول اتااق عمل  جنرال و قلب بیمارستان روحانی از سال96

مسئول فنی بیمارستان 17 شهریورمرزیکلا

رئیس بخش بیهوشی بیمارستان یحیی نژاد از سال 91-89