فهرست

بیانیه رسالت (Mission)

مرکز آموزشی ودرمانی آیت ا... روحانی، بعنوان بزرگترین بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، ارائه مطلوبترین خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی و سلامت محوری را درشهرستان بابل برعهده دارد، که با در نظر گرفتن شان والای انسانی و تعهدات زیست محیطی خود و باهدف رضایتمندی  و اعتمادسازی ذینفعان، در راستای ارتقا مستمر کیفیت خدمات به مراجعین در منطقه شمال کشور فعالیت می نماید.

چشم اندازیا دورنما(Vision)

برترین بیمارستان جنرال(عمومی)شمال کشور درحوزه خدمات درمانی,آموزشی،پژوهشی وسلامت

 

ارزش های حاکم برمرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل(Value)

 

تکریم حقوق بیماران و سایر ذینفعان

دوستدار محیط زیست

نظم و انظباط

نوآموزی و باز آموزی

ابتکار و خلاقیت

شور و نشاط

پاسخگویی

همدلی وصداقت

 

سیاست اصلی(palicy) 

اجرای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی ودرمانی

ارتقا وضعیت ایمنی بیمار ومدیریت خطر وخطا

رعایت منشور حقوق بیماران ومراجعین

اداره بیمارستان بر اساس طرح خودگردانی از محل درآمد اختصاصی با رعایت معیارهای کیفی وکمی در قراردادها ومعاملات

اجرای طرح تحول سلامت

حمایت وحفاظت از گروههای آسیب پذیر و در معرض خطر

به روزرسانی تجهیزات پزشکی بیمارستان از محل درامد اختصاصی

خرید دارو تجهیزات بر اساس فارماکوپه دارویی بیمارستان ولیست تجهیزات مشمول اداره کل تجهیزات پزشکی

اجرای استانداردهای بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت

ترویج زایمان طبیعی

اقتصاد درمان / استفاده بهینه از منابع فیزیکی،انسانی ومالی در بیمارستان

مدیریت مادران پرخطر

ارتقا کیفیت خدمات آموزشی وپژوهشی در چارچوب سیاستهای بالادستی 

 

ذینفعان:

بیماران- همراه بیماران- کارکنان(پرستاران،کارکنان اداری و پشتیبانی،پزشکان و هیئت علمی)- فراگیران- دانشگاه علوم پزشکی- جامعه- تامین کنندگان- سازمان های بیمه گر