فهرست

چشم انداز یا دورنما(Vision)

برترین بیمارستان جنرال(عمومی) شمال کشور در حوزه خدمات درمانی, آموزشی، پژوهشی و سلامت