فهرست

اهداف استراتژیک

۱ - ارتقا کمی وکیفی خدمات با رویکرد استانداردهای اعتباربخشی ملی تاپایان برنامه ۵ ساله

۲ - استقرار وبهبود نظام بیمارستانهای دوستدار ایمنی تاپایان برنامه ۵ ساله

۳ - ارتقا کیفی خدمات اورژانس تاپایان برنامه ۵ ساله

۴ - ارتقای سلامت مادر،کودک ونوزادان تاپایان برنامه ۵ ساله

۵ - پیشگیری و ارتقا کیفیت خدمات سلامت تاپایان برنامه ۵ ساله

۶ - ارتقا کیفیت خدمات آموزشی وپژوهشی با رویکرد اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی وپژوهشی تاپایان برنامه ۵ ساله

۷ - استفاده حداکثری از IT (تکنولوژی اطلاعات) و حذف روشهای سنتی تاپایان برنامه ۵ ساله

۸ - مدیریت خطر ،حواد ث و بحران وبلایا تاپایان برنامه ۵ ساله

۹ -  مدیریت اثربخش درآمدها وهزینه ها و منابع بیمارستانی تاپایان برنامه ۵ ساله