بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان از بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل، دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت، آقای نیاز آذری و دکتر نجفی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین از بخش اورژانس درحال توسعه ودرمانگاه زنان بیمارستان این مرکز بازدید نمودند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد