mahdinet.com

 بخش جراحی مردان

بخش جراحی مردان یکی از بخشهای قدیمی و مهم بیمارستان شهید بهشتی بوده که از بدو تاسیس بیمارستان راه اندازی شده و در طبقه اول واقع شده است.این بخش پذیرای بیمارن جراحی عمومی، تروما، جراحی مغز و اعصاب، جراحی ترمیمی و جراحی قفسه صدری می باشد و دارای 23 تخت فعال شامل یک اتاق 3 تخته، دو اتاق شش تخته، سه اتاق دو تخته و یک اتاق VIp‌ و یک اتاق ایزوله می باشد.پذیرش بیماران در این بخش هم بصورت مستقیم از مطب یا درمانگاه پزشکان و هم از طریق بخش اورِژانس و یا سایر بخشهای بیمارستان صورت می گیرد.

اسامی پزشکان شاغل در این بخش:

 • دکتر نورباران ، جراح عمومی و مدیر گروه جراحی دانشگاه (استادیار)
 • دکتر هاشمی ، جراح عمومی و رئیس بخش جراحی (استادیار)
 • دکتر محمد خاکزاد ، جراح پلاستیک و ترمیمی و رئیس بیمارستان (استادیار)
 • دکتر بهمن فرهنگی ، جراح عمومی (استادیار)
 • دکتر علی نقشینه ، جراح عمومی (رسمی)
 • دکتر قلی زاده پاشا ، جراح عمومی (دانشیار)
 • دکتر نیک بخش ، فوق تخصص توراکس (استادیار)
 • دکتر مدرس ، فوق تخصص توراکس (استادیار)
 • دکتر درزی ، جراح عمومی (استادیار)
 • دکتر علیجانپور ، جراح عمومی (استادیار)
 • دکتر عزبدفتری ، جراح مغز و اعصاب (رسمی)
 • دکتر حجازیان ، جراح مغز و اعصاب (طرحی)
 • دکتر دانش ، جراح مغز و اعصاب (طرحی)
 • دکتر فروغی ، جراح فک و صورت (استادیار)
 • دکتر توانگر ، جراح فک و صورت (طرحی)
 • دکتر یاری پور ، جراح فک و صورت (طرحی)
 • دکتر نائینی ،‌جراح فک و صورت (طرحی)
 • خانم دکتر یادگانه ، جراح فک و صورت (طرحی)

کادر پرستاری:

تعداد نیروی پرستاری شاغل در این بخش شامل 8 نفر می باشد که کلیه نیروهای پرستاری این بخش از پرستاران و بهیاران مجرب انتخاب شده و تحت نظر سرپرستار آقای علی قلی زاده پاشا با سعی و تلاش شبانه روزی خود مراقبت پرستاری از بیماران عزیز را با تجربه و علم روز ارائه می دهند.

     
 
>