mahdinet.com
  

نرخ تعرفه هتلینگ مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل درسال1395

درجه ارزشیابی بیمارستان:درجه یک

تختICU

تختCCU

هزینه همراه

سه تخته وبیشتر

دوتخته

یک تخته

درجه ارزشیابی بیمارستان:

درجه یک

6439560

3276000

300000

1412980

2117880

2823840

نرخ تعرفه(ریال)

 (براساس درجه ارزشیابی بیمارستان)

*درصورت استفاده از اتاق یک یا دوتخته بدون دستور پزشک، بیمارموظف به پرداخت هزینه تفاوت اتاق یک یا دوتخته با اتاق سه تخته می باشد.

 

سهم بیمار(ریال)

سهم بیمه(ریال)

مبلغ آزاد(ریال)

ویزیت سرپایی پزشکان

 

ردیف

31800

74200

106000

ویزیت پزشک عمومی

1

36600

92400

132000

ویزیت پزشکان متخصص(دارای مطب)

2

39600

184800

224400

ویزیت پزشکان متخصص(بدون مطب)

3

48000

112000

160000

ویزیت پزشکان فوق تخصص(دارای مطب)

4

48000

224000

272000

ویزیت پزشکان فوق تخصص (بدون مطب)

5

 

ضریب تعرفه های بستری

میزان ریالی ضریب تعرفه خدمات سلامت(   k)

 

ضریب تعرفه

92400 ریال

* هزینه یک شب همراه بیمار:300000ریال

تایید کننده:آقای کاظم موسوی-مسئول امور مالی

ابلاغ کننده:دکتر محمود صادقی-ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل


 
     
 
>