mahdinet.com
  

نرخ تعرفه هتلینگ مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل درسال1397

درجه ارزشیابی بیمارستان:درجه یک

تختICU

تختCCU

هزینه همراه

سه تخته وبیشتر

دوتخته

یک تخته

درجه ارزشیابی بیمارستان:

درجه یک

8073000

3671000

356000

1676920

2515380

3353840

نرخ تعرفه(ریال)

 (براساس درجه ارزشیابی بیمارستان)

*درصورت استفاده از اتاق یک یا دوتخته بدون دستور پزشک، بیمارموظف به پرداخت هزینه تفاوت اتاق یک یا دوتخته با اتاق سه تخته می باشد.

 

سهم بیمار(ریال)

سهم بیمه(ریال)

مبلغ آزاد(ریال)

ویزیت سرپایی پزشکان

 

ردیف

35400

82600

118000

ویزیت پزشک عمومی

1

44100

102900

147000

ویزیت پزشکان متخصص(دارای مطب)

2

44000

206000

250000

ویزیت پزشکان متخصص(بدون مطب)

3

53400

124600

178000

ویزیت پزشکان فوق تخصص(دارای مطب)

4

53000

249000

302000

ویزیت پزشکان فوق تخصص (بدون مطب)

5

 

ضریب تعرفه های بستری

میزان ریالی ضریب تعرفه خدمات سلامت(   k)

 

ضریب تعرفه حرفه ای        95200

ضریب تعرفه حرفه ای        97600

* هزینه یک شب همراه بیمار:356000ریال

تایید کننده:آقای حسین کوچکی-مسئول امور مالی

ابلاغ کننده:دکتر شهرام سیفی-ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل


 
     
 
>