mahdinet.com

نحوه پذیرش وبستری بیمار ومدارک لازم جهت تشکیل پرونده

 مراحل پذیرش وبستری بیمار:

1-تشکیل پرونده*

2-تحویل کارت همراه دستبندشناسایی بیماربروشور آشنایی با بیمارستان از متصدی پذیرش وامضا برگه رضایتنامه عمومی

3-مراجعه به صندوق جهت واریز مبلغ ودیعه

4-تحویل پرونده به بخش بستری

5-راهنمایی وآموزش وآشنایی با بخش توسط منشی وپرستار

*مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

1        اصل و2برگ  کپی صفحه اول دفترچه بیمه

2.       اصل کارت ملی

3.      دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار و کد ملی (برای افراد بالای 2 سال عکس دار باشد.)

مدارک لازم جهت پذیرش مصدومین ترافیکی :(جهت پذیرش بستری)

1-     کروکی برابر اصل شده پلیس

2-    گزارش برابر اصل شده 

3-    اصل برگه اورژانس 115

* بیمار با ارائه یکی از مدارک فوق به همراه کارت ملی از پرداخت هر گونه وجهی معاف می باشد .

* دسترسی به واحد فتوکپی  (صبح ها: راهروی روبروی پذیرش و عصرها: فروشگاه روبروی پذیرش)

**به همراه داشتن کارت همراه جهت تردد وترخیص بیمار توسط همراه بیمار الزامی می باشد.

 نحوه استفاده از تلفن همراه جهت بیماران وهمراهان

1.       صدای زنگ تلفن همراه در حالت سکوت باشد

2.     استفاده از گوشی تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی ممنوع می باشد

 

 


 
  
     
 
>