mahdinet.com
  

بیانیه رسالت(Mission)

مركز آموزشي و درماني آيت ا... روحاني  وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درماني شهرستان بابل می باشد.

ماموریت اصلی ما برآن است که در منطقه شمال کشور،با استفاده از دانش وفناوری روز وبا در نظرگرفتن شان والای انسانی وتعهدات زیست محیطی، زندگی سالم تر،با کیفیت بهتر وطولانی تری را با ارائه خدمات درمانی،آموزشی،پژوهشی وسلامت محور ی، برای مردم فراهم آورد.

 

 

چشم اندازیا دورنما(Vision)

 

برترین بیمارستان جنرال شمال کشور درحوزه خدمات درمانی,آموزشی،پژوهشی وسلامت

 

 

ارزش های حاکم برمرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل(Value)

 

تکریم ارباب رجوع

کیفیت مستمر

دوستدار محیط زیست

مشارکت

روزآمدی

دانش محوری


 
     
 
>