mahdinet.com
معرفی بخش قلب و CCUکودکاناین بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 12  تخت در طبقه اول  دارای یک درب ورودی می باشد که از سال 1390 شروع به فعالیت نموده است .  معرفی رئیس ومسئول بخش:رئیس بخش: آقای دكتر زمانی  (فوق تخصص قلب طفال )مسئول بخش :خانم ماندانا مهرنوش (کارشناس پرستاری) پزشکان بخش:1. آقاي دكتر حسن زمانی (فوق تخصص قلب اطفال )2. آقاي دكتر کاظم بابازاده ( فوق تخصص قلب اطفال و انیترویشن اطفال )3.آقای دکتر حمید قائمی (فوق تخصص قلب اطفال )  
  بیماریهای شایع بخش:  ASD /پنومونی  / VSD / PH / TOF  / TGA / PSvT  
 
     
 
>