mahdinet.com
  
 

معرفی بخش الکتیو زنان

این بخش در قسمت مرکزی ودر طبقه اول بیمارستان شامل 30  تخت می باشد که از سال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

 

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: خانم دكتر یزدانی (متخصّص زنان و زایمان)

مسئول بخش : خانم عمرانی (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

1. خانم دکتر اسماعیل زاده  (متخصّص زنان و زایمان)

2. خانم دکتر زینال زاده  (متخصّص زنان و زایمان)

3. خانم دکتر برات  (متخصّص زنان و زایمان

4. خانم دکتر اصنافی (متخصّص زنان و زایمان)

5. خانم دکتر قنبر پور  (متخصّص زنان و زایمان)

6. خانم دکتر نباتی  (متخصّص زنان و زایمان)

7. خانم دکتر بوذری (متخصّص زنان و زایمان)

8. خانم دکتر صارمی (متخصّص زنان و زایمان)

9. خانم دکتر خزایی (متخصّص زنان و زایمان)

 

  بیماریهای شایع بخش: 

دیابت بارداری / فشارخون بارداری / زایمان زود رس / حاملگی خارح رحمی / خون ریزی رحمی ( (FD&C   TAH

 
     
 
>