mahdinet.com
  

 

اهداف استراتژیک (Strategic Goals)

 

 :G1ارتقا کمی وکیفی خدمات با رویکرد استانداردهای اعتباربخشی ملی تاپایان برنامه 5 ساله

:G2استقرار وبهبود نظام بیمارستانهای دوستدار ایمنی تاپایان برنامه 5 ساله

:G3ارتقا کیفی خدمات اورژانس تاپایان برنامه 5 ساله

:G4ارتقای سلامت مادر،کودک ونوزادان تاپایان برنامه 5 ساله

:G5پیشگیری و ارتقا کیفیت خدمات سلامت تاپایان برنامه 5 ساله

:G6ارتقا کیفیت خدمات آموزشی وپژوهشی با رویکرد اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی وپژوهشی تاپایان برنامه 5 ساله

:G7استفاده حداکثری از IT (تکنولوژی اطلاعات) و حذف روشهای سنتی تاپایان برنامه 5 ساله

G8 : مدیریت خطر ،حواد ث و بحران وبلایا تاپایان برنامه 5 ساله

:G9 مدیریت اثربخش درآمدها وهزینه ها و منابع بیمارستانی تاپایان برنامه 5 ساله

 

 

 

     
 
>