mahdinet.com
  

معرفی بخش گوارش

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 30 تخت در طبقه مرکزی  دارای یک درب ورودی می باشد که ازسال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

 

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش:آقای  دكتر سوادکوهی  (فوق تخصص گوارش  )

مسئول بخش :خانم زارعیان (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

1.      :آقای  دکتر شکری  (فوق تخصص گوارش  )

2.      :آقای  دکتر طاهری (فوق تخصص گوارش  )

3.      :آقای  دکتر کاشی فر (فوق تخصص گوارش  )

4.      :آقای  دکتر محمدی (فوق تخصص گوارش  )

5.      خانم   دکتر بهزاد (فوق تخصص گوارش  )

6.       :آقای  دکتر محمدیان (فوق تخصص گوارش  )

 

  بیماریهای شایع بخش: 

پانکراتیت / سیروز / گاستریت /  GIB  / IBD

 

 

 
     
 
>