mahdinet.com
  

معرفی بخش عفونی

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 30  تخت در طبقه دوم دارای یک درب ورودی می باشد که از  سال 1388  شروع به فعالیت نموده است .

 

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش:آقای  دكترجوانیان (متخصّص عفونی)

مسئول بخش :خانم هدایت زاده (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

1. آقای دکتر صادقی  (متخصص عفونی )

2.خانم دکتر بیانی (متخصص عفونی )

3.خانم  دکتر بی آزار (متخصص عفونی )

4.آقای  دکتر جوانیان (متخصص عفونی )

5.آقای  دکتر شکری (متخصص عفونی )

 

 

  بیماریهای شایع بخش: 

بروسلوز / پنومونی / آندوکاردیت  / دیابتیک فوت

 


 
     
 
>