mahdinet.com
  

معرفی درمانگاه شماره 5

اقدامات تشخیصی و درمانی :

بیوپسی از آندومتر/ کولپوسکوپپی / در آوردن  IUD

پزشکان :

دکتر برات / دکتر نباتی / دکتر قنبر پور دکتر اسماعیل زاده / دکتر بوذری / دکتر یزدانی / دکتر جوادیان / دکتر اصنافی / دکتر زینال زاده (متخصص زنان و زایمان )

  دکتر اکبریان / دکتر تقی پور / دکتر دلیری   / دکتر حق شناس (متخصص کودکان )

 

این درمانگاه شامل زنان و زایمان - کودکان

درمانگاه زنان : 

( دکتربوذری و دکتر اسماعیل زاده ) شنبه ها صبح - ( دکتر یزدانی )یکشنبه ها صبح- ( دکتر برات )شنبه ها و دوشنبه ها عصر و چهارشنبه ها صبح و عصر ( دکتر جوادیان ) دوشنبه ها و چهارشنبه ها صبح - ( دکتر اصنافی ) سه شنبه ها صبح (دکتر قنبر پور ) یک شنبه ها عصر وسه شنبه ها صبح  وعصر (دکتر زینال زاده) چهارشنبه ها صبح (دکتر نباتی) شنبه ها عصرو سه شنبه ها صبح وعصر] دکتر نباتی در درمانگاه  ۱ حضور دارند[

درمانگاه لاپاراسکوپی :

روزهای شنبه توسط دکتر بوذری دائر می باشد

درمانگاه اونکولوژی:

 یکشنبه ها توسط خانم دکتر یزدانی انجام می شود

درمانگاه اختلالات کف لگن :

 در روزهای چهارشنبه توسط دکتر برات دائر می باشد

ویزیت بیماران در نوبت صبح و عصر انجام میشود

نوبت دهی در این درمانگاه صبحها حضوری و عصرها بصورت دفتری و تلفنیو هماهنگ شده از قبلمی باشد .

پاراکلینیک:شامل ( گذاشتن و خارج کردن IUD  - درآوردن پولیپ - پاپ اسمیر - کورتاژ- کرایو-  کشیدن بخیه - ) با تجهیزات تخصصی .

انجام کولپوسکوپی روزهای یکشنبه توسط دکتر یزدانی

 

درمانگاه کلاسهای آموزش زایمان فیزیولوژیک:

این کلاسها با حضور خانم دابویان از ماما های دوره دیده  برای خانم های باردار از هفته بیستم  بارداری روزهای شنبه, دوشنبه و چهارشنبه صبح دائر می باشد

درمانگاه کودکان : 

 با حضورپزشکان مجرب فوق تخصص)دکتر حق شناس ( شنبه ها ودوشنبه ها وچهارشنبه ها صبح( دکتر اکبریان) یک شنبه ها .سه شنبه ها صبح وشنبه ها ودوشنبه ها عصر (دکتر دلیری)    سه شنبه ها و چهارشنبه ها عصرو( دکتر تقی پور) یک شنبه ها عصر

نوبت دهی در این درمانگاه حضوری و تلفنیهماهنگ شده از قبل می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
     
 
>