mahdinet.com
  

معرفی درمانگاه شماره 4

اقدامات تشخیصی و درمانی :

تزریق داخل مفصل / خارج کردن بخیه /  FNA

پزشکان :

دکتر کاشی فر / دکتر سوادکوهی / دکتر طاهری / دکتر بهزاد / دکتر محمدی (متخصص گوارش )

 / دکتر قائمی / دکتر کاظم بابازاده (متخصص قلب اطفال )

  دکتر بابایی / دکتر حیدری / دکتر قهاری  (متخصص روماتولوژی )

 دکتر بیانی / دکتر معززی (متخصص غدد و دیابت )

 دکتر جوانیان  / دکتر روشن / دکتر شکری / دکتر بیانی (متخصص عفونی )

دکتر قدیمی(متخصص تغذیه )

دکتر نیک بخش/ دکتر علیجانپور / دکتر قلی زاده /دکتر شامخی / دکتر نور باران / دکتر کمالی / دکتر فرنوش / دکتر فرهنگی / دکتر درزی  (متخصص جراح عمومی )

دکتر بناساز / دکتر شیدایی (متخصص داخلی )

دکتر حمزه پور / دکتر موعودی / دکتر آزاد فروز / دکتر حمیدیا(متخصص اعصاب و روان )

 

این درمانگاه شامل:گوارش-تغذیه-روماتولوژی-غدد-عفونی - جراح عمومی-داخلی - اعصاب و روان - روان درمانی - قلب اطفال می باشد.

درمانگاه گوارش :

توسط پزشکان فوق تخصص (دکتر کاشی فر ) شنبه ها صبح- (دکتر سوادکوهی ) یک شنبه هاصبح (دکتر طاهری) دوشنبه ها صبح

نوبت دهی نیز بصورت دفتری و هماهنگ شده از قبل می باشد

 و (دکتر محمدی)شنبه تا سه شنبه عصر ها ویزیت انجام می شود . نوبت دهی بصورت حضوری,دفتری و تلفنیمی باشد .

و دکتر بهزادکه چهاشنبه ها صبح در درمانگاه ۱ویزیت می نمایندنوبت دهی بصورت حضوری,دفتری و تلفنی می باشد .

درمانگاه روماتولوژی :

با حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص (دکتر  بابایی)  شنبه ها صبح و(دکتر حیدری )دوشنبه ها صبح  و (دکتر قهاری) سه شنبه ها صبح

و نوبت دهیبصورت دفتری و هماهنک شده از قبل می باشد

درمانگاه غدد و دیابت :

توسط پزشکان فوق تخصص (دکتر بیانی ) یک شنبه ها و سه شنبه ها صبح و چهارشنبه ها عصر-(دکتر معززی)دوشنبه ها صبح حضور دارند

 نوبت دهی بصورت دفتری و هماهنگ شده از قبل می باشد .

تست تشخیصی FNA (نمونه برداری تیروئید):توسط پزشکان (دکتر معززی-دکتر بیانی) انجام می شود یک شنبه هاتوسط دکتر بیانی و دو شنبه ها توسط دکتر معززی انجام می شود

درمانگاه عفونی :

توسط پزشکان متخصص (دکتر روشن) شنبه ها صبح - (خانم دکتربیانی ) یک شنبه ها صبح  -     ( دکتر جوانیان)دوشنبه ها صبح و (دکتر شکری ) سه شنبه ها صبح

  نوبت دهی بصورت حضوری و تلفنیو هماهنگ شده از قبل می باشد .

 

درمانگاه تغذیه و رژیم درمانی :

توسط دکترقدیمی متخصص تغذیه انجام می شود

ویزیت بیماران روزهای دوشنبه و چهار شنبه صبح انجام می شود

 نوبت دهی نیز بصورت حضوریو تلفنیو هماهنگ شده از قبل می باشد .

درمانگاه جراحی :

فوق تخصص توراکس:(دکتر  کمالی)یک شنبه ها ودو شنبه ها وچهارشنبه ها  صبح  در درمانکاه 1بیماران را ویزیت می نمایند و

(دکترنیک بخش)شنبه ها صبح بیماران را ویزیت می نمایند

و متخصصین جراحی عمومی:

( دکتر علیجان پور) یک شنبه ها و سه شنبه ها صبح(دکتر قلی زاده پاشا)یک شنبه ها صبح-  (دکتر نورباران) دوشنبه ها صبح-(دکترفرهنگی) چهارشنبه ها صبح -(دکتر درزی) چهارشنبه ها صبحو (خانم دکتر فرنوش)سه شنبه ها صبحجهت ویزیت بیماران تشریف می آورند

ومتخصص جراحی عروق( دکتر شامخی ) :  یک شنبه ها  صبحجهت ویزیت بیماران تشریف می آورند

تمام  نوبتها  بصورت حضوری می باشد.

پاراکلینیک: پانسمان و کشیدن بخیه بادستور پزشک  توسط پرستار و بصورت روزانهانجام میشود

 

 

درمانگاه قلب اطفال :

فوق تخصص قلب اطفال :(دکتر  قائمی) دوشنبه ها صبحو(دکتر  بابازاده)چهارشنبه ها صبحنوبت دهی بصورت حضوری و تلفنی می باشد .

 

پاراکلینیک : اکوی جنینی ، اطفال و نوجوانان و نوار قلب اطفال و نوجوانان می باشد .

 

درمانگاه داخلی :

متخصصین داخلی:(دکتر بناساز) یک شنبه ها صبح وچهارشنبه ها عصرو(دکتر شیدایی )

چهارشنبه ها صبح حضور دارند

نوبت دهی بصورت حضوری و تلفنی می باشد .

درمانگاه اعصاب و روان :

با حضور پزشکان متخصص (دکتر موعودی)یک شنبه ها و سه شنبه ها عصر-(دکتر حمیدیا) چهارشنبه ها عصرو(دکترحمزه پور)  دوشنبه ها صبح وشنبه ها عصر

.نوبت دهی بصورت دفتری و تلفنی و هماهنگ شده از قبل می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
     
 
>