mahdinet.com
  

معرفی درمانگاه شماره 2

اقدامات تشخیصی و درمانی :

نوار مغز / نوار عصب / گفتار درمانی / آندوسکوپی حنجره / شیمی درمانی

پزشکان :

دکتر سعادت / دکتر علیزاده/ دکتر بازویار/  دکتر حجتی / دکتر احمدی آهنگر / دکتر سهراب نژاد   (متخصص مغز و اعصاب )

/ دکتر وکیلی / دکتر صداقت (متخصص خون و آنکولوژی )

 

این درمانگاه شامل :مغزو اعصاب - همانولوژی - گفتار درمانی تزریق خون

درمانگاه مغزو اعصاب :

(دکتر  حجتی ) : یک شنبه ها صبح,   (دکتر احمدی آهنگر) :دو شنبه ها صبح

(دکتر  سهراب نژاد ) :سه شنبه ها صبح

(دکتر بازویار) : ]دوشنبه ها و پنج شنبه ها[صبح و]یکشنبه ها وسه شنبه ها[عصر

(دکتر سعادت ) : ] شنبه ها و چهارشنبه ها[صبح و  ]شنبه ها و یک شنبه ها و سه شنبه ها[عصر

(دکتر علیزاده) :]شنبه ها و چهارشنبه ها[صبح و ]شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها[ عصر

نوبت دهی بصورت دفتری و هماهنگ شده از قبل می باشد.

پاراکلینیک : ( EMG,NCV ) نوار عصب وعضله که توسط پزشکان انجام می شود و(EEG)نوار مغز که توسط پرستار انجام می شود .

فوق تخصص آنکولوژی :( دکتر صادق صداقت)

دوشنبه ها صبحجهت ویزیت بیماران تشریف می آورند.نوبت دهی نیز بصورت دفتری و هماهنگ شده از قبل انجام میشود

پاراکلینیک : شیمی درمانی که توسط پرستاران ودر حضور پزشک انجام می شود و نوبت  دهی به صورت دفتری می باشد .

درمانگاه گفتار درمانی :

با حضور کارشناس گفتاردرمانی که روزانه حضور دارند و کارشناس ارشد گفتار درمانی (آقای مهدی دهقان)  صبحروزهای زوج حضور دارند ونوبت بصورت تلفنی یا حضوری می باشد

پاراکلینیک : آندوسکوپی حلق و حنجره که با حضور  آقای دهقان انجام می شود .

 

درمانگاه خون :

روزهای  یک شنبه و دوشنبه و چهارشنبه عصر  و پنج شنبه ها صبح با حضور دکتر دینی و توسط پرستار انجام می شود

نوبت دهی به صورت حضوری و هماهنگ شده از قبل می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
     
 
>