تقدیر از مادر شهیدان شجاعیان و خانواده محترم رئوفی

تقدیر از مادر شهیدان شجاعیان و خانواده محترم رئوفی

تقدیر از مادر شهیدان شجاعیان و خانواده محترم رئوفی

تقدیر از مادر شهیدان شجاعیان و خانواده محترم رئوفی

تقدیر از مادر شهیدان شجاعیان و خانواده محترم رئوفی

تقدیر از مادر شهیدان شجاعیان و خانواده محترم رئوفی

تقدیر از مادر شهیدان شجاعیان و خانواده محترم رئوفی

تقدیر از مادر شهیدان شجاعیان و خانواده محترم رئوفی

تقدیر از مادر شهیدان شجاعیان و خانواده محترم رئوفی

تقدیر از مادر شهیدان شجاعیان و خانواده محترم رئوفی


به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل، در جلسه هیات مدیره موسسه روحان از خانواده رئوفی تقدیر بعمل آمد.

در ابتدای جلسه هیات مدیره موسسه روحان مورخ 16 بهمن 96 از خانواده رئوفی به جهت مشارکت و همکاری مالی با این مرکز  تقدیر و تشکر بعمل آورده شد.

مهمان ویژه این جلسه مادر شهیدان شجاعیان بودند که بعلت نسبت فامیلی با خانواده رئوفی و دعوت هیات مدیره در جلسه حضور یافتند.

در ادامه جلسه بمناست ایام مبار دهه فجر از مادر شهیدان شجاعیان با اهدای گل تقدیر شد

 

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد