حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

حضور فرماندار، شهردار و عضو شورای شهر بابل در بیمارستان روحانی بمناسبت روز پرستار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل ،  فرماندار، شهردار و عضو شورای شهربابل بمناسبت  ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار روز دوشنبه 2بهمن 96 در این بیمارستان حضور یافتند.

این عزیزان با اهدای گل و شیرینی روز پرستار را به پرستاران زحمت کش این بیمارستان تبریک گفتند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد