اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

اسامی پرستاران نمونه بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل در سال ۱۳۹۶

فرشته جماعت ملک

فاطمه هدایت زاده

حکیمه باباپور

منیره احمدپور

صابره هاشم پور

معصومه برارنیا

فاطمه اسدی

کبری براریان

مریم عموزاده

زهرا عسگری

ام البنین کربلایی

روجا شیرافکن

صغری شاه حسینی

زهرا پورشعبان

مهدی مهاجرانی

مریم رجبعلیان

 

پرستاران نمونه در جشن روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی بابل مورد تقدیر قرار گرفتند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد