مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

مراسم همدردی با ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در بیمارستان روحانی

سانچی کشتی به دل نشسته
 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل ، مراسم همدردی پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستان روحانی بابل با حضور ۸ نفر از دریانوردان نفت کش ایران در این مرکز برگزار شد.
در این مراسم که با حضور پررنگ پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستان برگزار شد حلقه های گل به یاد شهدای کشتی سانچی بر گردن دریانوردان نفت کش جمهوری اسلامی ایران توسط ریاست و مدیریت بیمارستان روحانی انداخته شد.
در ادامه پرسنل این مرکز با روشن کردن شمع یاد و نام دریادلان شهید را زنده نگه داشتند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد