گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

گزارش تصویری از دومین سفر تیم اعزامی بیمارستان روحانی به مناطق زلزله زده

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل ،  یک گروه 3 نفر از پرسنل این مرکز برای دومین بار به شهرستان سرپل ذهاب اعزام شدند.

این گروه دو دو کانکس اهدایی پزشکان ، پرستاران و پرسنل بیمارستان روحانی را به ۲ خانواده زلزله زده در سرپل ذهاب تحویل دادند و دارو ها و لباس هایی که بهمراه داشتند بین اهالی شهر سرپل ذهاب و روستاهای مرکزی کوئیک توزیع نمودند

 این گروه که متشکل از خانم ها ماندانا مهرنوش وفاطمه قزوینی وآقای علی احمدزاده عالمی بودند که پس از 3 روز مأموریت به شهرستان بابل باز گشتند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد