گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

گزارش تصویری از جشن یلدا در بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد