تقدیر از دو خانواده نیکوکار در نخستین جلسه مجمع خیریه حامی بیمارستان روحانی

تقدیر از دو خانواده نیکوکار در نخستین جلسه مجمع خیریه حامی بیمارستان روحانی

تقدیر از دو خانواده نیکوکار در نخستین جلسه مجمع خیریه حامی بیمارستان روحانی

تقدیر از دو خانواده نیکوکار در نخستین جلسه مجمع خیریه حامی بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، نخستین جلسه هیات مدیره مجمع خیریه حامی این مرکز تشکیل گردید.

 در نخستین جلسه هیات مدیره از دو خانواده خیر شهرستان خانواده شکوهی به جهت مشارکت در خرید دستگاه هولتر ریتم برای درمانگاه قلب و خانواده سوهانی به جهت مشارکت در خرید دستگاه پمپ انفوزیون برای بخش قلب با اهدا لوح تقدیر و تشکر بعمل آمد .

همچنین از بنیاد نیکوکاری_سلامت (بنک) و مرکز نیکوکاری حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان بابل به جهت معرفی و هدایت خیرین سلامت به این مرکز نیز تقدیر بعمل آمد.
در ادامه جلسه آقای مرتضی بزرگی بعنوان رئیس هیات مدیره ، دکتر حمیدرضا وفایی بعنوان و نایب رئیس , دکتر مهرداد ساروی مدیر عامل و دکتر علی خانپور خزانه دار با حداکثر آراء انتخاب گردیدند و همچنین مهندس علی هرسینی و مهندس گرجی زاده بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل مشخص شدند.

قابل ذکر است در ادامه آقای عالمی بعنوان دبیر و خانم منعم طبری بعنوان منشی انتخاب گردیدند

 

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد