تهیه و توزیع گزارش عملکرد 9 ساله بیمارستان آیت الله روحانی (ره) بابل

تهیه و توزیع گزارش عملکرد 9 ساله بیمارستان آیت الله روحانی (ره) بابل

تهیه و توزیع گزارش عملکرد 9 ساله بیمارستان آیت الله روحانی (ره) بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، گزارش عملکرد 9 ساله این مرکز آماده و چاپ شد و در بین مجامع مردمی ، مصلی نماز جمعه ، ادارات و ... توزیع گردید.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد