سمینار آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران شهرستان بابل

سمینار آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران شهرستان بابل

سمینار آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران شهرستان بابل

سمینار آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران شهرستان بابل

سمینار آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران شهرستان بابل

سمینار آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران شهرستان بابل

سمینار آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران شهرستان بابل

سمینار آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران شهرستان بابل

سمینار آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران شهرستان بابل

سمینار آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، سمینار آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران شهرستان بابل دوشنبه ۱۳ شهریور در این مرکز با حضور گسترده متقاضیان برگزار شد.
در این سمینار آموزش خبر نویسی و چگونگی دربرگیری فعالیت های مربوط به رسانه تدریس شد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد