متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

متبرک کردن نوزادان یکروزه بیمارستان روحانی بابل با نام و یاد شهید شش ماهه کربلا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، متبرک کردن نوزادان با نام و یاد کودک شش ماهه کربلا اتفاق روحانی و سرشار از شور حسینی بود که در این مرکز انجام شد و مادران با خلق لحظات بسیار زیبا و بارش اشک های معصومانه بر روی گونه های فرزندان یکروزه خود با مادر شش ماه کربلا حضرت رباب (ع) همنوایی کردند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد