حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

حضور شهردار بابل در جلسه هیات مدیره موسسه روحان و تقدیر از خانواده زنده یاد آقاجانی میر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل، در جلسه هیات مدیره موسسه روحان از خانواده زنده یاد آقاجانی میر تقدیر بعمل آمد.

در ابتدای جلسه هیات مدیره موسسه روحان در 17 اردیبهشت 97 از خانم اشرف السادات آقاجانی میر به جهت اهدای سه ویلچر به نیت زنده یاد سید یاسر آقاجانی میر  به بیمارستان آیت الله روحانی (ره) تقدیر و تشکر بعمل آورده شد.
ادامه جلسه اعضای هیات مدیره انجمن با حضور مهندس کبود شهردار محترم بابل برگزار شد که درخواستهای مورد نظر موسسه خیریه روحان و بیمارستان محضر شهردار قرائت شد و ایشان قول مساعد جهت پیگیری و انجام آن در بازه زمانی دوماهه را دادند.
 

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد