گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

گزارش تصویری از دهمین سالروز تاسیس بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل ، دکتر شهرام سیفی رئیس این مرکز بهمراه دکتر ابراهیم زاده مدیر اورژانس ، خانم دماوندی مدیر پرستاری و دیگر مسئولین بمناسبت دهمین سالروز تاسیس این بیمارستان در بخشهای مختلف حضور یافتند و ضمن تبریک به بیماران ، پزشکان ، پرستاران و پرسنل از زحمات این عزیزان با اهدای گل قدردانی نمودند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد