حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در سومین سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل ، در دومین روز از سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر نجفی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی از غرفه بیمارستان روحانی بازدید بعمل آوردند.

 قابل ذکر است این نمایشگاه با حضور بیمارستان های دولتی و خصوصی به مدت دو روز در پیاده روی آیت الله سعیدی بابل برگزار شد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد