گرامیداشت روز مدارک پزشکی در بیمارستان آیت الله روحانی

گرامیداشت روز مدارک پزشکی در بیمارستان آیت الله روحانی

گرامیداشت روز مدارک پزشکی در بیمارستان آیت الله روحانی

گرامیداشت روز مدارک پزشکی در بیمارستان آیت الله روحانی

گرامیداشت روز مدارک پزشکی در بیمارستان آیت الله روحانی

گرامیداشت روز مدارک پزشکی در بیمارستان آیت الله روحانی

گرامیداشت روز مدارک پزشکی در بیمارستان آیت الله روحانی

گرامیداشت روز مدارک پزشکی در بیمارستان آیت الله روحانی

گرامیداشت روز مدارک پزشکی در بیمارستان آیت الله روحانی

گرامیداشت روز مدارک پزشکی در بیمارستان آیت الله روحانی

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل،  مراسم گرامیداشت روز مارک پرشکی در واحد مدیریت اطلاعات سلامت این مرکز برگزار شد.

این مراسم با حضور دکتر قربانی معاونت توسعه مدیریت و منابع  بیمارستان آیت ا... روحانی و خانم دماوندی مدیر پرستاری ، سرپرستاران و جمعی از همکاران روز شنبه 17 اردیبهشت 97 برگزار شد و از زحمات همکاران زحمت کش این مرکز قدردانی بعمل آمد

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد