گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان روحانی

گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان روحانی

گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان روحانی

گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان روحانی

گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان روحانی

گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان روحانی

گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان روحانی

گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان روحانی

گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل،  مراسم گرامیداشت روز جهانی ماما در بخش زایشگاه این مرکز برگزار شد.

این مراسم با حضور دکتر شهرام سیفی ریاست بیمارستان آیت ا... روحانی و خانم دماوندی مدیر پرستاری ، سرپرستاران و جمعی از همکاران روز شنبه 15 اردیبهشت 97 در بخش زایشگاه برگزار شد و از زحمات ماماهای زحمت کش این مرکز قدردانی بعمل آمد

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد