بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

بازدید حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل ازبیمارستان آیت الله روحانِی (ره) بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل از اورژانس و بخش مراقبتهای ویژه قلبی ccu روز چهارشنبه 22 فروردين 97 بازدید بعمل آوردند و از بیماران عیادت نمودند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد