عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، دکتر فرخی قائم مقام ریاست دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعي دانشگاه، دکتر قربانی معاون توسعه مديريت و منابع بيمارستان روحاني، اعضای محترم انجمن امداد به بیماران سرطانی شهرستان بابل و ديگر مسئولين بیمارستانی مورخ ٢١ فروردين ٩۷ از بيماران بخش هماتولوژي بيمارستان روحاني عیادت نمودند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد