بازدید عیدانه فرماندار ویژه ، رئیس شورا ، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی

بازدید عیدانه فرماندار ویژه ، رئیس شورا ، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی

بازدید عیدانه فرماندار ویژه ، رئیس شورا ، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی

بازدید عیدانه فرماندار ویژه ، رئیس شورا ، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی

بازدید عیدانه فرماندار ویژه ، رئیس شورا ، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی

بازدید عیدانه فرماندار ویژه ، رئیس شورا ، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی

بازدید عیدانه فرماندار ویژه ، رئیس شورا ، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی

بازدید عیدانه فرماندار ویژه ، رئیس شورا ، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی

بازدید عیدانه فرماندار ویژه ، رئیس شورا ، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی

بازدید عیدانه فرماندار ویژه ، رئیس شورا ، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل ، فرماندار ویژه ، رئیس شورا ، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر  بابل در دومین روز از سال جدید از بیمارستان روحانی بازدید کردند و فرا رسیدن سال نو را به بيماران ، پزشكان و پرسنل این مرکز تبریک گفتند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد