تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

تبريك سال نو توسط دکتر سیفی رئیس بیمارستان به بیماران و همكاران

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل ، دکتر سیفی رئیس ، دكتر آقاجاني معاون درمان و دیگر مسئولين بيمارستان روحاني فرا رسیدن سال نو را به بيماران ، پزشكان و پرسنل بيمارستان روحاني تبریک گفتند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد