انتصاب رئیس اورژانس بیمارستان آبت الله روحانی(ره)

انتصاب رئیس اورژانس بیمارستان آبت الله روحانی(ره)

انتصاب رئیس اورژانس بیمارستان آبت الله روحانی(ره)

انتصاب رئیس اورژانس بیمارستان آبت الله روحانی(ره)

انتصاب رئیس اورژانس بیمارستان آبت الله روحانی(ره)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل، طی حکمی از سوی دکتر شهرام سیفی رئیس بیمارستان روحانی ،آقای دکتر سامان الهویی فوق تخصص گوارش به سمت رئیس اورژانس بیمارستان روحانی منصوب شدند

همچنین از زحمات آقای  دکتر سیدحسن عابدی بعنوان رئیس اورژانس بیمارستان روحانی تقدیر شد.
قابل ذکر است دکتر عابدی بعنوان معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان روحانی منصوب شدند.

 

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد