تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

تکریم و معارفه معاونین بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا..روحانی (ره) بابل در مراسمی با حضور دکتر سیفی ریاست و دیگر مسئولین بیمارستان مراسم تکریم و معارفه معاونین این بیمارستان برگزار شد.

در این مراسم طی احکامی از سوی دکتر #سیفی رئیس بیمارستان روحانی :

دکتر رمضان آقاجانی با حفظ سمت ریاست بیمارستان ۱۷شهریور مرزی کلا به سمت معاون درمان بیمارستان روحانی منصوب شدند

دکتر سیدحسن عابدی به سمت معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان روحانی منصوب شدند و از زحمات دکتر محسن حق شناس معاون آموزشی و دکتر منصور بابایی معاون پژوهشی تقدیر بعمل آمد

دکتر حسین قربانی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان روحانی منصوب شدند و از زحمات آقای محسن قائمی مدیر بیمارستان روحانی تقدیر شد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد