انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان آبت الله روحانی(ره)

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان آبت الله روحانی(ره)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل، طی حکمی از سوی دکتر شهرام سیفی رئیس بیمارستان روحانی ،آقای دکتر حسین قربانی متخصص پاتولوژی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان روحانی منصوب شدند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد