مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت الله روحانی (ره) بابل، طی حکمی از سوی دکتر شهرام سیفی رئیس بیمارستان آیت ا..روحانی ،خانم فاطمه دماوندی اصیلی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان منصوب شدند
قابل ذکر است خانم سیده فاطمه هاشمی بمدت 47 ماه این سمت را بعهده داشتند.

به همین مناسبت مراسم تکریم خانم هاشمی و معارفه خانم دماوندی روز شنبه مورخ 12 اسفند 96 با حضور دکتر سیفی رئیس بیمارستان و دیگر مسئولین در سالن کنفرانس آموزش برگزار شد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد